Programy pro školy

Program ŠTěPán pro žáky 4. – 8. tříd základních škol pro podporu dobrých vztahů v třídním kolektivu, zaměřený na rozvoj osobnostní a sociální výchovy, komunikativní a sociálně – personální klíčové kompetence. Důraz je kladen na spolupráci a respekt mezi dětmi a také na vyjití ze zaběhnutých rolí v rámci třídy.
Program je založený na preventivním systému, který vnímá, že každá lidská bytost je jedinečná a schopná druhé obohatit. Sestaven je z pohybových aktivit a her, tvořivých činností, práce ve skupinkách, diskuze a zpětné vazby.

Cíle programu:

  • podpora komunikace ve třídě
  • učení se vzájemného respektu, důvěry
  • společně zažitý úspěch

Program Bezpečně internetem pro žáky 4. – 8. tříd základních škol zaměřený na prevenci rizikového chování na internetu, zvláště pak na kyberšikanu. Sestaven je ze seznamovacích a skupinových aktivit, pohybových aktivit, přednášky a diskuze na téma kyberšikana. Dává dostatečný prostor pro aktivní zapojení účastníků a naučí je jak správně nakládat se svým soukromím.
Během programu se společně s dětmi seznámíme s informacemi o jednotlivých sociálních sítích, zmapujeme nebezpečí kyberprostoru, naučíme se rozpoznat jednotlivé druhy kyberšikany a popíšeme si postupy a sankce za takové chování.

Cíle programu:

  • prevence rizikového chování na internetu
  • sociální sítě
  • kybešikana
  • postupy při setkání s kyberšikanou